Update Kriterion Ramallah

For English, see below.

Vanaf 1 januari 2019 nam Hadeel Yacob de lokale projectcoördinatie voor Kriterion Ramallah op zich. Na de beëindiging van de samenwerking met het originele team heeft zij twee nieuwe teamleden verzameld, die zich op vrijwillige basis met het project bezighielden. Het idee was om samen aan de slag te gaan met een nieuw projectplan en de uitwisseling met de Amsterdamse Kriterion-projecten te hosten. De uitwisseling heeft in juli 2019 plaatsgevonden en was een groot succes. Door deelnemers actief deel te laten nemen aan het vormen van het programma, werd het meer dan een ‘standaard’ uitwisseling. Alle deelnemers, zowel uit Amsterdam als Ramallah, werden gedurende het hele proces gestimuleerd om te reflecteren op het Kriterion-project waar ze werkten en hun eigen rol daarin. Ze geven aan bewuster te zijn geworden van de omgeving waarin ze werken, meer waarde te hechten aan het Kriterion-model en daarnaast ook praktische vaardigheden op te hebben gedaan. De lessen van de uitwisseling zijn opgetekend om mee te nemen in de strategie voor YUA als incubator van uitwisselingen tussen Amsterdamse en buitenlandse studenten. 

Van een gedegen projectplan is het echter nooit gekomen, waardoor de geplande fondsenwerving voor Kriterion Ramallah ook niet van de grond kwam. Omdat er vanuit het team van Kriterion Ramallah te weinig initiatief kwam en omdat Aylin aangaf haar werkzaamheden te willen afbouwen is eind 2019 besloten om de intensieve begeleiding stop te zetten. YUA is bereikbaar gebleven voor advies en het afwikkelen van de samenwerking met externe partners. Ondanks de afloop van het project zijn we blij met de ervaringen en bijzondere ontmoetingen die het begeleiden van dit project heeft opgeleverd!


From January 1, 2019, Hadeel Yacob took over the local project coordination for Kriterion Ramallah. After the original team members mostly went their separate ways, she gathered two new team members who have been involved in the project on a voluntary basis. The idea was to work together on a new project plan and to host an exchange with the Amsterdam Kriterion projects. The exchange eventually took place in July 2019 and was a great success. By having the participants actively participate in the shaping of the program, the trip became much richer than a “standard” exchange. All participants, both from Amsterdam and Rammalh, were encouraged throughout the process to reflect on the Kriterion project where they worked and their own role in their respective organization. They indicated that they have become more aware of the environment in which they work, that they attach more value to the Kriterion model and that they have also acquired practical skills. The lessons of the exchange have been recorded to be included in the strategy for YUA as an incubator for exchanges between Amsterdam and foreign students.

However, a solid project plan never materialized, so the planned fundraising for Kriterion Ramallah did not get off the ground either. Because there was too little initiative from the Kriterion Ramallah team and because the YUA project coordinator Aylin indicated that she wanted to wind down her activities, it was decided at the end of 2019 to discontinue the extensive guidance. YUA remains available to the Ramallah team for advice and any collaborations with third parties are being wrapped up. Despite the end of the project, we are very happy with and grateful for the experiences and special encounters that came about during this project!