Doelstelling

Stichting Young Urban Achievers (YUA) brengt initiatiefrijke jongeren in (post)-conflict gebieden bij elkaar en stimuleert en faciliteert hen in het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap. Hieronder lees je meer over wat we doen.

Doelstelling
YUA richt zich op regio’s met een beperkt arbeidsperspectief voor jongeren en in het bijzonder op stedelijke projecten. Steden zijn van oudsher de centra van economische activiteit. YUA gelooft dat het de jongeren zijn die groei kunnen aanwakkeren door nieuwe initiatieven te ontplooien. Deze gedreven, getalenteerde inwoners – de Young Urban Achievers – zijn de toekomst; hun talent, intellect en economische potentie zorgen voor groei, vooruitgang en vernieuwing.

Projecten
YUA heeft in Sarajevo (Bosnië en Herzegovina), in samenwerking met lokale studenten, een studentenbioscoop opgezet naar het Amsterdamse Kriterion-model. Het concept is simpel: we zetten een onafhankelijk cultureel podium op en creëren tegelijkertijd banen voor jongeren. Na het succes met Kriterion Sarajevo lopen er momenteel projecten in Monrovia (Liberia) en Ramallah (Palestina).

Oprichting
YUA is opgericht door een groep jonge Amsterdamse enthousiastelingen met een zelfde doel: initiatiefvolle jongeren overal ter wereld de kans geven hun potentieel en creativiteit te benutten. De stichting bestaat uit een directie, verschillende projectgroepen en een bestuur. Het comité van aanbeveling onderschrijft de doelstellingen van Stichting YUA en ondersteunt de stichting indien nodig in raad en daad.

Uitgangspunten

  • Een vraaggerichte benadering: YUA komt tegemoet aan lokale wensen en behoeften.
  • YUA gaat uit van de kracht en het potentieel van studenten en jongeren: alhoewel het jongeren in eerste instantie aan middelen en expertise ontbreekt, gelooft YUA dat juist bij hen de potentie en wilskracht aanwezig is om nieuwe ondernemingen succesvol te laten zijn.
  • YUA ziet lokaal ondernemerschap als voorwaarde voor duurzaamheid: een project heeft de meeste kans van slagen wanneer het uitgevoerd wordt door lokale jongeren. Zij hebben de kennis en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in hun land.
  • YUA gelooft in lokale en internationale samenwerking: twee mensen weten meer dan een. Door samen te werken wordt expertise gedeeld, worden visies verbreed en netwerken versterkt.

Activiteiten

  • YUA inventariseert stedelijke gebieden, waar jongeren niet de mogelijkheid hebben passend werk te vinden en werkervaring op te doen.
  • YUA brengt ondernemende jongeren samen, die zich willen committeren aan het opzetten en runnen van een zelfstandig bedrijf of organisatie.
  • YUA genereert een startkapitaal voor nieuwe ondernemingen. YUA werft fondsen en subsidies en begeleidt lokale jongeren bij het aanschrijven van fondsen en zoeken naar investeerders voor hun plan.
  • YUA biedt jongeren logistieke ondersteuning bij het opzetten van een nieuwe onderneming.
  • Na een opstartperiode waarin YUA de jongeren begeleidt en opleidt om het bedrijf zelfstandig te kunnen runnen trekt YUA zich terug en wordt de bedrijfsvoering aan de jongeren over gelaten.

Resultaat
Jongeren in kansarme regio’s verdienen hun eigen inkomsten en doen werkervaring op. Hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Jongeren krijgen zo de kans om substantieel bij te dragen aan hun eigen toekomst en leefomgeving.

Jaarverslagen
YUA publiceert haar jaarverslagen online, hierin vind je ook de financiële verantwoording voor de activiteiten van YUA.

Beloningsbeleid en middelen YUA
De middelen van de Stichting YUA bestaan statutair uit: eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen; donaties; subsidies en sponsorgelden; verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en overige baten.

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De hoogte van de bezoldiging van de directieleden en projectcoördinatoren sluiten aan bij het karakter van de stichting en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.